AVISO LEGAL

No presente Aviso Legal, o Usuario, poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible na dirección URL medioambiente.vilagarcia.gal (en diante, o sitio web), que Concello Vilagarcía de Arousa pon ao dispor dos usuarios da internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB.

Denominación: Concello de Vilagarcía de Arousa
Dirección: Praza Ravella, n° 1. 36000 – Vilagarcía de Arousa

Teléfono: 986 09 92 00
Correo electrónico: concello@vilagarcia.es

O Concello Vilagarcía de Arousa é o responsable do Sitio web e comprométese a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este Sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio ( LSSI-CE)

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Concello Vilagarcía de Arousa a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

O acceso e a utilización do Sitio web atribúe a condición de usuario do Sitio web (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.


3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.


3.3.- Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o galego. O Concello Vilagarcía de Arousa non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.

O Concello de Vilagarcía de Arousa poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Concello Vilagarcía de Arousa, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen ao dispor dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.

As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Concello Vilagarcía de Arousa.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Concello Vilagarcía de Arousa, asumindo todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Concello Vilgarcía de Arousa non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. O Concello Vilagarcía de Arousa non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:


– a presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.
– un mal funcionamento do navegador.
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.


O Concello Vilagarcía de Arousa non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Concello Vilagarcía de Arousa non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.
Concello Santiago de Compostela non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA ” COOKIE”.

O Sitio web pode empregar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo establecido na Política de Cookies, accesible en todo momento e respectando a confidencialidade e intimidade do usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

Os servidores da internet poden recoller datos non identificables, que poidan incluír, direccións IP, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. A súa dirección IP almacenarase nos logs de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o seu equipo facilite esta dirección IP cando navega por Internet para que as comunicacións poidan realizarse. Así mesmo, a dirección IP poderá ser utilizada para realizar estatísticas, de maneira anonimizada, sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente á súa navegación.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario coñece e acepta que todos os contidos e/ou calquera outros elementos do sitio web son propiedade de Concello Vilagarcía de Arousa, e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de Concello Vilagarcía de Arousa. Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular.


Está reservado exclusivamente a Concello Vilagarcía de Arousa, calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Concello Vilagarcía de Arousa.

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. O Concello Vilagarcía de Arousa e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, o Concello Vilagarcía de Arousa e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Concello Vilagarcía de Arousa.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a directiva 95/46/CE (en diante, RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), Concello de Santiago de Compostela garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os nosos clientes, de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido Concello de Vilagarcía de Arousa adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou tódalas medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros, expostos a continuación. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento


Denominación: Concello de Vilagarcía de Arousa
Dirección: Praza Ravella, n° 1. 36000 – Vilagarcía de Arousa

Teléfono: 986 09 92 00
Correo electrónico: concello@vilagarcia.es

Finalidade do tratamento


Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes na web de Concello de Vilagarcía de Arousa ou ao seu persoal, serán incluídos en rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de Concello de Vilagarcía de Arousa, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver as dúbidas ou cuestións expostas polos nosos visitantes. A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

 1. Relación contractual: É a que aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: Para atender ás consultas e reclamacións que nos expoña e para xestionar a cobranza das cantidades debidas.
 3. O seu consentimento: Se é usuario da nosa web, mediante a marcación da casa que figura no formulario de contacto, autorízanos a que lle remitamos as comunicacións necesarias para dar resposta á consulta ou solicitude de información exposta.

Destinatarios


Non cedemos os seus datos persoais a ninguén, fóra daquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Comunicación


Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación


Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que resulte necesario para lograr os fins para os que foron solicitados. Á hora de determinar o oportuno período de conservación, examinamos os riscos que conleva o tratamento, así como as nosas obrigacións contractuais, legais e normativas, as políticas internas de conservación de datos e os nosos intereses de negocio lexítimos descritos no presente Aviso de Privacidade e Política de Cookies.

Neste sentido, Concello de Vilagarcía de Arousa conservará os datos persoais unha vez terminada a súa relación con Vde., debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos resultarán inaccesibles para Concello de Vilagarcía de Arousa, e non serán tratados excepto para a súa posta a disposición ás Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade


Empregamos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que Vde. faga dos datos (incluído usuario e contrasinal) que utilice na nosa web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de que contratemos a terceiros para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e permítannos auditarlles para verificar o seu cumprimento.

Os seus dereitos


Informámoslle que poderá exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;
 2. Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. Concello de Vilagarcía de Arousa deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario
 6. para a defensa de reclamacións.
 7. Dereito á potabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 8. Dereito a revogar o consentimento outorgado a Concello de Vilagarcía de Arousa Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de maneira gratuíta e en calquera momento contactando connosco na dirección Concello do Vilagarcía de Arousa , achegando copia do seu DNI.

Tutela de dereitos


No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

Actualizacións


Concello de Vilagarcía de Arousa resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudencias que poidan afectar o cumprimento da mesma.